Tel: +32486 13 65 44 - E-mail: Info@simbelgium.be

Algemene verkoopvoorwaarden

SUMMARY

01 - Algemeen
02 - Producten
03 - Geldigheidsduur van verkoopaanbiedingen
04 - Productprijzen
05 - Bestellingen
06 - Niet tijdige betaling
07 - Leveringswijze
08 - Levertijden
09 - Klachten
10 - Facturering
11 - Wijze van afrekening
12 - Garantie
13 - Herroepingsrecht
14 - Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid
15 - Vertrouwelijkheid van gegevens

1 - Algemeen
Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is de contractuele relaties tussen het bedrijf Valando / Sim Belgium te regelen, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres

Koning Leopold IIIstraat N°8 - 1785 Merchtem bte 1. 1- BELGIË

BTW-Nr.: BE0670913168

en de Klant hieronder gedefinieerd als de gebruiker van de site www.simbelgium.be en het aanvaarden van de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Alle andere voorwaarden zijn slechts bindend voor Valando - Sim Belgium na schriftelijke bevestiging door het bedrijf. De informatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving door Valando / Sim België worden gewijzigd. Alleen al het plaatsen van een bestelling op de site www.simbelgium.be impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

2 - Producten
De belangrijkste kenmerken van de te koop aangeboden producten en diensten worden op de site gepresenteerd onder het kopje "Producten".

3 - Geldigheidsduur van de verkoopaanbiedingen
Producten worden te koop aangeboden zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet in voorraad zijn in ons magazijn, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers. In geval van bestelling van een niet-beschikbaar product wordt de klant zo spoedig mogelijk via zijn klantenaccount op de site en/of per e-mail op de hoogte gebracht.

4 - Prijs van producten
De prijzen op de site www.simbelgium.be zijn uitgedrukt in euro's (€) en worden geacht exclusief verzendkosten te zijn. Zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Bij deze prijs dienen de transportkosten te worden opgeteld, berekend volgens de aard van de bestelde artikelen en de vervoerder. De verzendkosten worden gespecificeerd op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant, en worden opgeroepen in het overzicht van de bestelling dat voorafgaat aan de validatie.
De prijs is contant betaalbaar op de dag van de bestelling. De aangerekende prijzen zijn de prijzen die gelden op het ogenblik van de bestelling, binnen de perken van de beschikbare voorraden en onder voorbehoud van typefouten. Elke wijziging van dit tarief zou dan onmiddellijk worden weerspiegeld in de verkoopprijzen.

Buiten de Europese Unie of in de DOM-TOM, en volgens de wetgeving die van kracht is in de zone van levering, kunnen douanekosten en rechten en belastingen worden gevorderd door deze aan de klant.
Sommige producten kunnen profiteren van een aanbieding "Gratis verzending". De verzending wordt dan alleen gratis aangeboden voor een zending naar Metropolitan France. Indien andere producten tegelijkertijd worden verzonden, wordt het gewicht van de producten die profiteren van de "Gratis verzending"-aanbieding niet in aanmerking genomen bij de berekening van de verzendkosten.

5 - Bestellingen
Als de klant een bestelling wil plaatsen, moet hij/zij zich eerst identificeren. Daartoe vult hij, overeenkomstig de hem online verstrekte aanwijzingen, een formulier in dat hem ter beschikking wordt gesteld en waarop hij de voor zijn identificatie vereiste gegevens vermeldt, met name zijn naam, voornaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres en het facturatie- en leveringsadres. Later kan om aanvullende informatie worden verzocht om de kwaliteit en de veiligheid van de levering te waarborgen. Alle informatie wordt aan de klant gepresenteerd in het Frans en het Nederlands.

De klant die de aangeboden producten heeft gekozen, zal zijn bestelling definitief bevestigen door op de knop "Bevestig de bestelling" te klikken, waarmee hij zijn verbintenis en zijn aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden kenbaar maakt. Vanaf dat moment wordt de bestelling geregistreerd, en wordt een bestelnummer aan de klant meegedeeld, alsook een bevestiging op het scherm en/of per e-mail. De door het bedrijf Valando - Sim Belgium geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling.

6 - Late betaling
Indien de klant een beroepsbeoefenaar is: in toepassing van artikel L. 441-6 van het Wetboek van Koophandel, zijn boetes voor late betaling verschuldigd de dag volgend op de datum van betaling die op de factuur is vermeld in gevallen waarin de verschuldigde bedragen na deze datum worden betaald. Het tarief van deze boetes is gelijk aan de Refi-rente plus 7 punten. De aanvaarding van uw pakket brengt automatisch, in geval van laattijdige betaling, de toepassing met zich mee van een boete voor laattijdige betaling van 10,00 euro per week vertraging, overeenkomstig het bedrag van de onbetaalde factuur.

7 - Leveringsmethode
De levering van de pakketten zal worden uitgevoerd door een gespecialiseerde vervoerder; GEFCO, GEODIS, DHL en ZIEGLER. Wij leveren alleen in België. Voor de DOM-TOM dank u om ons een aanvraag te sturen via het contactformulier, zodat we een schatting kunnen maken van het bedrag van de expeditie. Het is raadzaam aanwezig te zijn op het moment van de levering van uw pakket om een levering in de best mogelijke omstandigheden mogelijk te maken. Het vervoer omvat niet de levering op de vloer, die ter beoordeling van de chauffeur blijft.

Bij ontvangst van de goederen dient de klant onmiddellijk de staat en conformiteit ervan te controleren. Om het even welke klachten over defecten in de geleverde goederen, onnauwkeurigheden in de hoeveelheden of onjuiste verwijzing naar de bestelling die door Valando / Sim België wordt bevestigd, moeten schriftelijk op de leveringsnota worden gemaakt. Als de goederen beschadigd zijn, is het absoluut noodzakelijk om het product te weigeren en de oorzaak schriftelijk op de transportbon te vermelden.

Verder behoudt Valando - Sim Belgium zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant met wie er een geschil aan de gang is.

8 - Levertijden
Als het bestelde artikel op voorraad is, bedraagt de voorbereidingstijd van de bestellingen 24 tot 72 uur na validatie van de betaling en de gemiddelde verzendtijd bedraagt ongeveer 3 tot 10 dagen voor België. Voor elke bestelling geplaatst voor 9:00 uur en na validatie van de ontvangst van de betaling zal de verzending 24 tot 72 uur later plaatsvinden. In geval van voorraadtekort, bedraagt de herbevoorradingstermijn ongeveer 3 weken. In het geval van overmacht of uitzonderlijke gebeurtenissen (natuurrampen, epidemieën, stakingen, lock-outs, enz.) die de levering van de goederen vertragen of verhinderen, wordt Valando / Sim Belgium van elke verantwoordelijkheid ontheven. In elk geval kan de tijdige levering alleen plaatsvinden als de klant aan zijn verplichtingen tegenover Valando / Sim Belgium voldoet.
Een annulering van een bestelling, om welke reden dan ook, en die door Valando / Sim Belgium wordt aanvaard, geeft de klant alleen recht op terugbetaling van de betaalde bedragen. Voor deze annulering kan geen schadevergoeding worden geëist. De klant zal bij levering de goede staat van de pakketten en hun inhoud moeten controleren, in geval van schade of ontbrekende producten, zal zijn gedetailleerde reserves op de leveringsbon specificeren en zal deze, binnen drie dagen na levering, per telefoon, post of e-mail aan het bedrijf Valando / Sim Belgium en per aangetekende post AR aan de vervoerder zelf bevestigen.

9 - Klachten
Door de leveringsbon te ondertekenen, aanvaardt de klant de geleverde producten zoals ze zijn en bijgevolg zal geen enkele klacht in verband met tijdens het transport opgelopen schade worden aanvaard. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle verificaties en gedetailleerde reserveringen te maken bij aankomst van het materiaal. Bij ontvangst van de goederen moet de klant onmiddellijk de staat en de conformiteit ervan controleren. Klachten over defecten in de geleverde goederen, onnauwkeurigheden in de hoeveelheden of onjuiste verwijzing naar de door Valando / Sim België bevestigde bestelling moeten binnen 10 (tien) dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Valando / Sim Belgium kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor compensatie of annulering van een bestelling als gevolg van de onmogelijkheid om het aangekochte product te gebruiken wegens incompatibiliteit met het materiaal of met de plaats van installatie.

10 - Facturering
Een gedetailleerde factuur kan via elektronische weg naar de klant worden gestuurd. De vermelding van het bedrag van de B.T.W. geeft de mogelijkheid aan gemeenschappen, bedrijven en vrije beroepen om het terug te vorderen.

11 - Wijze van betaling
Het bedrijf Valando / Sim Belgium behoudt zich het recht voor om een bankcheque, een overschrijving, een identiteitsbewijs en/of een bewijs van woonplaats aan de klant te vragen in het kader van de validatie en de behandeling van zijn bestelling, om de kwaliteit en de veiligheid van de levering van zijn pakje te verzekeren.

Met creditcard (CB, Mastercard, VISA...):
U hoeft alleen maar deze betaalwijze te kiezen op het betaalformulier tijdens de validatie van uw bestelling.

Het creditcardnummer wordt ingevoerd op een beveiligde pagina van de bank.
De informatie wordt versleuteld (TLS-technologie)
De transacties zijn compatibel met 3D-Secure
Overschrijving:
U hoeft deze betaalmethode alleen maar te kiezen op het betaalformulier tijdens de validatie van uw bestelling. De bankgegevens om de overschrijving uit te voeren worden meegedeeld in de e-mailbevestiging van uw bestelling.

Door Paypal:
Gelieve te noteren dat Paypal transactiekosten van 2,20% automatisch zullen worden toegevoegd aan het bedrag van uw bestelling op het moment van betaling

1. Klik op het PayPal-icoontje.
2. Controleer of u op de PayPal-website bent en of de verbinding tot stand is gebracht op de PayPal-website
3. Controleer of de verbinding beveiligd is met de aanwezigheid van het hangslot (afhankelijk van uw browser).
4. Vul uw PayPal login en wachtwoord in. (Als u geen account heeft, moet u een account aanmaken).
5. Betalen

12 - Garantie en dienst-na-verkoop
Alle producten die verkocht worden op www.rseat-europe.com hebben een garantie van 2 (twee) jaar retour naar het magazijn van Issenheim voor terugzending per transporteur (vanaf de datum op de factuur), met uitzondering van batterijen en oplaadbare batterijen.
In geval van overname van de verantwoordelijkheid van de garantie door het bedrijf France Simulateur, na het eerste jaar, kunnen de kosten van transport en interventie worden gefactureerd aan de eindklant door deze vooraf op de hoogte te hebben gesteld van het exacte en gedetailleerde bedrag van deze interventie.

Afhankelijk van de producten en de datum van aankoop, zal de reparatie worden uitgevoerd door het bedrijf France Simulateur, of rechtstreeks door de fabrikant.

Deze garantie dekt geen schade die het gevolg is van ongelukken, verkeerd gebruik, nalatigheid of ingrijpende wijziging van het uiterlijk of de werking van de geretourneerde apparatuur. Elk materiaal dat sporen van schok of oververhitting vertoont, zelfs licht, zal elk recht op garantie verliezen.
Elke terugzending van goederen, behalve termijnen van herroeping, vereist de voorafgaande toestemming van het bedrijf France Simulator en het verkrijgen van een nummer van terugzending afgeleverd door deze aan de klant, die zeer leesbaar geregistreerd moet worden op elk teruggezonden pakje. De terugzending van de goederen geschiedt op kosten, risico's en gevaren van de klant. Producten die door een vervoerder zonder fysieke bescherming of slecht beschermd worden teruggezonden, komen niet in aanmerking voor de garantie. Het is dus de verantwoordelijkheid van de klant om de teruggezonden producten tijdens hun vervoer te beschermen en te verzekeren. Het is aan de klant om de verpakking, de bij het product geleverde accessoires en eventuele etiketten die op het product of de verpakking zijn aangebracht, te bewaren, en die nodig zijn om te kunnen profiteren van de geboden garantie.

In overeenstemming met de verordening 2005-136 van 17 februari 2005 en het artikel R211-4 van het wetboek van consumptie, kunnen de bepalingen van de huidige niet ontnemen de consument van de wettelijke garantie die de professionele verkoper verplicht om hem te garanderen tegen alle gevolgen van de latente gebreken van de verkochte zaak of de geleverde dienst. Deze clausule is alleen van toepassing in geval van volledige betaling van de bestelling.het bedrijf France Simulator is niet de producent van alle gepresenteerde producten, in de zin van de wet nr. 98-389 van 19 mei 1998 met betrekking tot de verantwoordelijkheid vanwege de defecte producten.het bedrijf France Simulator zal ervoor zorgen om de garantie op elk product geretourneerd zo snel mogelijk toe te passen. Wanneer echter voor de reparatie het produkt naar de producent moet worden teruggezonden, kan deze niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele vertragingen van het feit van de producent. Anderzijds zal de dienst na verkoop van het bedrijf France Simulateur de vervoerder kiezen die belast is met de levering van de goederen aan de klant.

13 - Herroepingsrecht
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen is het herroepingsrecht alleen ten gunste van een consument-klant. De consument heeft een termijn van 14 (veertien) dagen vanaf de levering van het product aan huis om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht of het in bezit nemen van de laatste partij of wanneer de bestelling is samengesteld uit verschillende partijen of goederen.

Kan geen voorwerp zijn van een herroepingsrecht:

goederen die speciaal zijn vervaardigd of die op verzoek van de consument zijn gepersonaliseerd.
Games en/of gedematerialiseerde Software met unieke licentiecode. (bijv. videospelletjes op het STEAM-platform)
verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiëneredenen niet kunnen worden teruggezonden en die door de consument na levering zijn ontzegeld (bijv. CD, DVD, videospelletjes, computersoftware)
verzegelde audio- of video-opnamen of software, die na levering zijn ontzegeld

Terugtrekkingsvoorwaarden
Om terug te trekken kan de klant:

Afdruk en vul het PDF-formulier in, link beschikbaar in de e-mail met orderbevestiging (knop "Retraction" beschikbaar in de details van zijn order ontvangen per e-mail)
afdruk, vul het standaardformulier voor herroeping in en stuur het naar Valando - Sim Belgium
schrijf naar Valando - Sim Belgium op gewoon papier om hem op de hoogte te brengen van zijn intentie om te herroepen
Contacteer Valando - Sim Belgium via het contactformulier beschikbaar in zijn klantenrekening om hem op de hoogte te brengen van zijn intentie om te herroepen.

De kosten van het terugzenden van de goederen per vervoerder naar het magazijn van Issenheim zijn voor rekening van de klant. Onvolledige, versleten, beschadigde of bevuilde producten worden echter niet teruggenomen.

14 - Eigendomsvoorbehoud en aansprakelijkheid
Het bedrijf Valando - Sim Belgium behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot de klant volledig betaald heeft. De eigendomsoverdracht van de producten aan de klant vindt plaats op het moment van de volledige betaling van de prijs.

De niet-nakoming door de klant van zijn betalingsverplichtingen, om welke reden dan ook, geeft Valando - Sim Belgium het recht de onmiddellijke terugzending van de geleverde goederen op kosten en risico van de klant te eisen. De klant verplicht zich, in geval van een curatele van zijn bedrijf, actief mee te werken aan het opmaken van een inventaris van de goederen die hij in voorraad heeft en waarvan France Simulateur de eigendom opeist. Bij gebrek hieraan heeft Valando / Sim België het recht om de inventaris op kosten van de klant door een deurwaarder te laten opnemen. Het is de klant verboden de geleverde goederen door te verkopen, te transformeren of te incorporeren vanaf de datum van het vonnis waarbij de gerechtelijke invordering of de vereffening van het vermogen van zijn onderneming wordt uitgesproken. Valando / Sim België kan de klant verbieden om de goederen door te verkopen, te verwerken of te incorporeren in geval van laattijdige betaling. Om de uitstaande betalingen en in het bijzonder het saldo van de rekening van de klant in de boeken van Valando / Sim België veilig te stellen, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de rechten op de geleverde maar onbetaalde goederen zullen worden overgedragen op de identieke goederen van FValando - Sim België die bij de klant in voorraad zijn, zonder dat het nodig is de betalingen met een specifieke verkoop of levering te verrekenen. In geval van een vordering blijven de reeds betaalde voorschotten bij de verkoper als schadevergoeding.

15 - Vertrouwelijkheid van gegevens
De door de klant verstrekte nominatieve gegevens worden niet aan derden verstrekt.
In overeenstemming met de wet 78-17 van 6 januari 1978 heeft de klant te allen tijde het recht van toegang en rectificatie. Om dit recht uit te oefenen, neemt u gewoon contact op met het bedrijf Valando - Sim België. Om aan de fiscale en wettelijke verplichtingen te voldoen, zal een papieren en computerkopie van elke factuur door Valando / Sim Belgium worden bewaard.